REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

1. Sprzedawca – Lift Serwis Jolanta Dębowska, z siedzibą w Markuszowie (ul. Lubelska 21 b, 24-173 Markuszów), zarejestrowana NIP: PL7161724333, REGON: 360286871, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego: +48 606 122 221 (opłaty wg stawek operatora), adres poczty elektronicznej biuro@lampoprojekt.pl

2. Sklep – sklep internetowy www.lampoprojekt.pl za pośrednictwem której Sprzedawca: udostępnia funkcjonalności Sklepu oraz świadczy na rzecz Użytkowników usługi oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów na odległość, jak również za pośrednictwem której Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z Towarami będącymi w asortymencie Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne w celu świadczenia ww. usług.

3. Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa dostępna pod adresem https://lampoprojekt.pl/

4. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

5. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Klient – Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Konsument– Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

8. Konto użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu tym samym umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta Użytkownika), na którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika przy rejestracji Konta Użytkownika, przy czym założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień.

9. Towary – znajdujące się w asortymencie Sklepu rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie. 1

1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i

wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej

I. Postanowienia wstępne

1. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem sieci Internet.

3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową sprzedaży (poprzez złożenie zamówienia), Sprzedawca dostarczy mu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu informacje o głównych cechach Towarów oraz dostarczy zamówiony towar zgodnie ze sposobem wybranej opcji wysyłki zamówienia.

II. Sposoby porozumiewania się

1. Sprzedawca informuje, że Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:

a) przesyłając korespondencję na adres: ul. Gratyny 24, 02 – 995 Warszawa,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@lampoprojekt.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego 606 122 221. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora.

III. Ostateczna kwota do zapłaty

1. Ceny Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), ale nie zawierają Kosztów Dostarczenia Towarów.

2. Koszty Dostarczenia Towarów obejmują m.in. opłaty za usługi pocztowe oraz są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wysokości Cen Towarów w złożonym zamówieniu.

3. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: Cena Towarów oraz Koszty Dostarczenia Towarów.

4. O ostatecznej kwocie do zapłaty Użytkownik jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia zamówienia i złożenia zamówienia. Są to całkowite koszty, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zamówienia.

5. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana w sposób określony w ust. 4 nie ulegnie zmianie

IV. Sposoby złożenia zamówienia

1. Użytkownik ma możliwość zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie zamówienia:

a. bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto Użytkownika lub bez jego zakładania) przechodząc przez ścieżkę zamówienia,

b. wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@lampoprokekt.pl, ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianych Towarach tj. nazw katalogowych, rozmiarów i liczby zamawianych Towarów, sposobu płatności, sposobu i miejsca dostarczenia Towarów oraz następujących danych: imię, nazwisko, adres pod który należy dostarczyć zamówione Towary, adres e-mail, numer telefonu. jak również ze wskazaniem czy Użytkownik składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT)

V. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, wyśle – na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej – wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy.

2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej zostaje zawarta umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikiem jako Klientem a Sprzedawcą.

VI. Płatności.

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby płatności za Towar.

1. za pobraniem przy odbiorze Towarów – wówczas Użytkownik: o i) albo przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest wpłacić zgodną z zamówieniem całą kwotę Ceny Towarów oraz Kosztów Dostawy Towarów odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe

2. za pośrednictwem bezpiecznych serwisów do płatności internetowych m.in. przelewy24.pl

3. Jeśli Użytkownik oświadczy, że składa zamówienie jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT), Sprzedawca wystawi takiemu Użytkownikowi fakturę VAT:

VII. Miejsce dostarczenia Towaru.

Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest:

  1. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  2. na adres wskazany przez Zamawiającego

VIII. Czas realizacji Zamówienia

Czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji złożonego zamówienia, a kończy w momencie przekazania przez Sprzedawcę przesyłki podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, o którym mowa.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy.

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy – zawierającym informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy ponoszonych przez Konsumenta

2. Zwrot Towaru odbywa się poprzez wysłanie maila z informacją odstąpieniu od umowy na biuro@lampoprojekt.pl a zwrot pieniędzy Zamawiającemu następuje po otrzymaniu nowego i nieuszkodzonego towaru na adres Sprzedającego: Gratyny 24, 02-995 Warszawa.

Main Menu x
X